برچسب زده شده با : استخدام
اعلام جزئیات استخدام ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی کشور

قانون‌گذار اجازه داده تا به ازای هر سه خروجی، یک نیروی جدید در بدنه دولت جذب شود. برهمین اساس قرار است امسال‌ ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های مختلف استخدام شوند

جزئیات جدید “پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی” اعلام شد

معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به‌منزله قبولی فرد تلقی نمی‌شود بلکه در پذیرش نهایی با توجه به شغل محل انتخابی و بر اساس مجموع نمرات فصلی داوطلبان معرفی‌شده با وزن هفتاد درصد ۷۰ درصد آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه استخدامی به تعداد یک برابر ظرفیت "به ترتیب نمره فضلی" و سایر شرایط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدام مذکور صورت خواهد گرفت