برچسب زده شده با : خیابان خیام
دستانی که کام رهگذران را شیرین می‌کنند

در این روزهای پایان زمستان ، بیشتر خیابان‌های ارومیه بساط فروش لبوهای داغ بر چرخ‌های دستی پهن است بخار حاصل از پخت لبو و قطرات شیره آن که در سینی به راه افتاده است، هوش از سر هر رهگذری می‌برد و او را به خرید این چاشنی سنتی ترغیب می‌کند.