برچسب زده شده با : طلا
طلا، تجمل گرایی و رسومات غلط، فيلترهاى سخت ازدواجِ جوانان اروميه‌اى!

درحالى كه سايه گرانى و تورم، كثيرى از اقشار جامعه را با مشكلات عديده معيشتى روبرو كرده، برخى جوانان اروميه‌اى در عصرى كه معيارهاى ازدواج فراتر از مسائل ظاهرى است در بند رسوم غلط، اسير و تن به تجرد ميدهند! آئين هايى كه نه پيشينه تاريخى در فرهنگ اين مردم دارند و نه در شإن آنها هستند