برچسب زده شده با : عادی سازی شرایط
وقتی کرونا در بین مردم عادی‌انگاری می‌شود

عادی انگاری بیماری کرونا توسط مردم بسیار نگران کننده است زیرا در صورت سهل انگاری و عادی انگاری این شرایط، درگیر طوفانی خواهیم شد که سهمگین‌تر از طوفان گذشته است.