برچسب زده شده با : قاضی حکم ارومیه ارومیه کلوب
مطالعه کتاب و پاکسازی حاشیه دریاچه ارومیه احکام قاضی مرادی

رئیس شعبه دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه و قاضی برتر کشوری توانسته است با مجازات‌های جایگزین حبس نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری استان ایفا کند.