برچسب زده شده با : کولبری
قاچاقچی یا کولبر یا …؟

کولبر در سال‌های اخیر به کسی اطلاق می‌شود که با داشتن یک کارت تردد مرزی مقداری جنس تعیین شده را بر کول خود نموده و به صورت غیرقانونی از نواحی مجاور گمرکی زیر نظر دولت عبور داده و در مقابل این کار دشوار و سخت مزد اندکی دریافت می نماید. کاهش ارزش پول ایران نسبت به کشورهای همسایه و سخت تر شدن وضع معیشت مردم در این روزها سبب گردیده تا پدیده قاچاق یا ورود اجناس به صورت غیرقانونی از مرزها رونق بگیرد.