برچسب زده شده با : یعقوب حسینی ارومیه کولبر مرز ارومیه کلوب
قاچاقچی یا کولبر یا …؟

کولبر در سال‌های اخیر به کسی اطلاق می‌شود که با داشتن یک کارت تردد مرزی مقداری جنس تعیین شده را بر کول خود نموده و به صورت غیرقانونی از نواحی مجاور گمرکی زیر نظر دولت عبور داده و در مقابل این کار دشوار و سخت مزد اندکی دریافت می نماید. کاهش ارزش پول ایران نسبت به کشورهای همسایه و سخت تر شدن وضع معیشت مردم در این روزها سبب گردیده تا پدیده قاچاق یا ورود اجناس به صورت غیرقانونی از مرزها رونق بگیرد.