برچسب زده شده با : اجاره بها
قرارداد اجاره خود را بدون حضور در بنگاه املاک تمدید کنید

هنگام تمدید قرارداد اجاره خانه ابتدا باید مشخص شود کـه قرارداد قبلی نیاز بـه تغییر دارد یا خیر.

مشخصه قراردادهای اجاره مورد تایید برای دریافت وام ودیعه مسکن / چه افرادی ضامن نیاز ندارند؟

قراردادهای اجاره مربوط به ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ مشمول دریافت وام ودیعه مسکن می‌شوند مشروط بر آنکه امضاکننده قرارداد سرپرست خانوار و متاهل باشد.