برچسب زده شده با : جمعیت
یارانه کدام خانواده‌ها ۳ برابر می‌شود؟

براساس طرح جوانی جمعیت یارانه برخی از خانوارها قرار است به زودی سه برابر شود. اما کدام خانوارها مشمول افزایش سه برابری یارانه نقدی می‌شوند؟