برچسب زده شده با : رضا سلیمانی
انتخابات و کاندید شدن

هر جامعه ای شیوه و مسیری را برای مشارکت کردن در قدرت تعبیه می کند. فرهنگ، تاریخ و حتی جغرافیای هر مملکتی می تواند در گزینه های پیش رو تاثیری مستقیم داشته باشند. همچنین سطح و میزان سهیم شدن در قدرت یکی از انواع تقسیم بندی را در رفتارهای سیاسی بوجود می آورد