دسته: سیاسی
پایان انجماد مرزها

فوکویاما بعد از ربع قرن، ادعای پایان تاریخ را پس گرفت البته او در این نقطه هم توقف نکرد بلکه بازگشت سوسیالیزم (البته نوع و سطحی از آن را که خودش قادر به درک و قبول آن بود) را نه تنها مفید، بلکه ضروری دانست.