برچسب زده شده با : آمار
آمارِ صریح/اوهام قبیح

امروز آماری منتشر شد از همان دست آمارهایی که طی سال در مورد موضوعات و مسائل گوناگون منتشر می‌شوند و زمینه تعجب، تحقیق، تأمل یا تأسف یا هر احساس و واکنش دیگری را در مخاطب یا مخاطبان ایجاد می‌کنند.