برچسب زده شده با : رقص کوردی
رقص كوردى در ساحل درياچه اروميه و انكار چكشى هويت ها

ارسلان عثمانى-اروميه كلوب هنر و فرهنگ على رغم آسيب پذيرى هاى متعدد داراى مكانيزم قدرتمندى در تقابل با رفتارهاى غليظ و تند است به بيانى ساده گاهاً يك اثر هنرى قدرت يك سلاح را به يدك ميكشد كه اين همان ماهيت اصلى هنر و فرهنگ است