برچسب زده شده با : عشایر
از “گه‌رمین” و “ره‌شمال” تا شهروند و “شار”

مارکس گفته است که ساختار اجتماعی متأثر از مناسبات اقتصادی و معیشتی است. شاکله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نوار غربی ایران در طول سده‌های مختلف متأثر از پدیده‌ای است که از آن با عنوان نظام ایلی، قبیله‌ای و عشیره‌ای یاد می‌شود.