شهردار ارومیه بااشاره به معضل سد معبر در ارومیه می گوید: وقتی در شهر ساخت و ساز وجود ندارد و نمی توانیم پروانه صادر کنیم اغلب کارگران ساختمانی بیکارند و رو به مشاغلی می آورند که منجر به سد معبر می شود.

حسین مهدیزاده بیان می کند:برای سامان وضعیت موجود نیازمند همکاری و همراهی تمام دستگاه‌های مسئول در این ارتباط هستیم تا با همپوشانی و همگرایی در این زمینه وارد کار شوند و ضمن حفظ شان این افراد با آنان برخورد قانونی شود.

شهردار ارومیه یکی از مشکلات اساسی مبارزه با معضل سد معبر را فشارهای بیرونی دانسته و بیان می کند:: بعضی از افرادی که سدمعبر می کنند از طریق کانالهایی سفارش می شوند که نباید این رویه ادامه داشته باشد.