برچسب زده شده با : تنش آبی
حفر چاه‌‌ غیرمجاز در آذربایجان‌ غربی باعث کاهش آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین شده است

در پی بحران خشکسالی در سال‌های اخیر کشاورزان برای تأمین آب مورد نیاز خود اقدام به حفر چاه‌‌ غیرمجاز برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی کردند و این معضل باعث کاهش منابع آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین شده است